متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

پایاننامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

عنوان پایان نامه:

«طراحی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از داده ­های سال­های1389-1380»

آبان 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
نحوه تامین مالی شرکت­های بورس اوراق بهادار از مباحث مهم و کلیدی است که در سال­های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و از آنجا که راه­های گوناگونی جهت میل این هدف استفاده می­ شود، لزوم یافتن شیوه­ای بهینه جهت بهره­مندی از روش­های گوناگون بیش از پیش احساس می­گردد.
اهمیت انتخاب شیوه ­های مناسب تامین مالی بنگاه­های تجاری، وجود روش­های مختلف انجام این کار و عوامل تاثیر گذار بیرونی، ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه را به منظور بررسی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­ها دوچندان می­نماید.
این تحقیق به بررسی طراحی مدلی بهینه جهت تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای داده ­های سال­های 1380 تا 1389 می ­پردازد و همچنین برآیندی برای تخمین تامین­مالی آنها برای سال­های 90 تا 92 ارائه می­دهد. در انتها نیز نتایج سال 90 را با میزان واقعی آنها مقایسه می­ کند.
فهرست مطالب
1- کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 2
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-4- اهداف تحقیق 5
1-4-1- هدف اصلی.. 5
1-4-2- اهداف فرعی.. 5
1-5- سوالات تحقیق 5
1-5-1- سوال اصلی.. 5
1-5-2- سوالات فرعی.. 5
1-6- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق 6
1-7- روش شناسی تحقیق 6
1-8- جامعه آماری تحقیق 7
1-9- ابزار گردآوری داده ها 7
1-10-  قلمرو تحقیق 7
2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق 9
2-1- مقدمه 10
2-2-  طبقه بندی بازارها 11
2-3-  تعریف بازار 12
2-4-  بازار مالی 13
2-4-1- اجزای بازار مالی.. 15
2-5-  بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار 16
2-5-1- بازار اولیه. 16
2-5-2- بازار ثانویه اوراق بهادار. 17
2-6-  بورس و تاریخچه آن 21
2-6-1- تعریف بورس… 21
2-6-2-تاریخچه بورس… 22
2-7-  مبانی نظری و پیشینه تحقیق 32
2-7-1- پیش بینی مالی.. 32
2-7-2- فرضیه توازی ایستا 34
2-7-3- تئوری ترجیحی.. 35
2-7-4- مدل تامین مالی برای انجام سرمایه گذاری های جدید.. 38
2-8-  مدل تامین مالی برای جبران کمبود جریانات نقدی 40
2-9-  عوامل موثر بر ساختار سرمایه 42
2-9-1- تناسب… 44
2-9-1- درآمد.. 44
2-9-3- ریسک…. 44
2-9-4- کنترل و نظارت… 45
2-9-5- انعطاف پذیری.. 45
2-9-6- زمان بندی.. 46
2-9-7-نرم های مقرراتی.. 48
2-9-8- سایر عوامل.. 49
2-10-  ابزارهای تامین مالی 53
2-11-  تامین مالی کوتاه مدت 53
2-12- تامین مالی میان مدت و بلندمدت 54
2-13- سهام عادی 54
2-13-1- خصوصیات سهام عادی.. 54
2-14- مزایا و معایت تامین مالی از طریق سهام عادی 57
2-14-1- مزایا 57
2-14-2- معایب… 58
2-15- اوراق قرضه 59
2-16- خصوصیات اوراق قرضه 59
2-17- مزایا و معایب اوراق قرضه 61
2-17-1- مزایا 61
2-17-2- معایب… 61
2-18- وام بلندمدت 62
2-19- خصوصیات وام بلندمدت 62
2-20- پیشینه تحقیق 64
2-20-1- تحقیقات خارجی.. 64
2-20-2- تحقیقات داخل کشور. 66
3- روش تحقیق 75
3-1-   مقدمه: 76
3-2-  سوالات تحقیق: 76
3-3-  متغیرهای تحقیق: 77
3-4-  متغیر وابسته: 77
3-5-  مدل مفهومی پژوهش: 78
3-6-  روش تحقیق: 79
3-7-  جامعه آماری تحقیق: 80
3-8-  ابزارهای گرداوری داده ها: 81
3-9-  تجزیه و تحلیل داده ها: 82
3-10- محدودیتهای تحقیق: 83
4- تجزیه و تحلیل آماری 84
4-1- مقدمه 85
4-2- آزمون پایایی، دلایل و اهمیت 85
4-2-1- آزمون ریشه واحد.. 86
4-2-2- پایایی متغیرهای مدل.. 88
4-3- آزمون فرضیه ها 90
4-3-1- سوال فرعی اول.. 90
4-3-2- سوال فرعی دوم. 91
4-3-3- سوال اصلی.. 93
4-1- آزمون برابری میانگین ها و نرمال بودن متغیرها: 95
4-2-  پیش بینی تامین مالی شرکتها: 97
5- نتیجه گیری و پیشنهادات 108
5-1- مقدمه 109
5-2-  تحلیل نتایج تحقیق 109
5-3-  آزمون پایایی متغیر های مدل: 110
5-4-  نتایج حاصل از آزمون فرضیات: 110
5-4-1  نتیجه آزمون سوال فرعی اول: 110
5-4-2 نتیجه آزمون سوال فرعی دوم: 111
5-4-3- نتیجه آزمون سوال اصلی تحقیق: 112
5-5-  سایر یافته های تحقیق: 115
5-5-1 مقایسه میزان تامین مالی شرکتهای مختلف با بهره گرفتن از برابری میانگین ها: 115
5-6-  پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی: 115
6- منابع و مآخذ 117
7- پیوستها و ضمائم 123

فصل اول: کلیات تحقیق

1-               کلیات تحقیق

1-1-   مقدمه

رشد و توسعه هر کشور، مستلزم به­ کارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آنها در مسیری درست است. در هر جامعه­ای نهاده­های مختلفی می­توانند در جهت این هدف گام برداشته و نقش موثری ایفا کنند. بازارهای مالی و نهاده­های مربوط به آن، یکی از مهمترین عوامل موثر بر این فرایند هستند (رضا شباهنگ، 1388).
شرکت­ها در تصمیمات تامین مالی، با دو منبع مالی داخلی، شامل جریان­های وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، فروش دارایی­ ها و سود انباشته و منابع مالی خارجی در برگیرنده­ی وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند، انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تامین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. آن­ها می­توانند این منابع مالی را صرف پرداخت سود به سهام داران، اجرای پروژه­ های سرمایه ­گذاری سودآور، تسویه بدهی­های موعد رسیده و افزایش سرمایه­ در گردش، کنند (فرانک و گویال، 2003).

1-2-   بیان مسئله

وظیفه مدیریت مالی را می­توان بهینه­سازی ساختار دارایی­ ها، بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران و در نهایت افزایش ارزش واحد تجاری دانست. در این زمینه مدیریت مالی یکی از مهمترین تصمیماتی می ­تواند اتخاذ کند، تصمیم ­گیری در مورد نحوه تامین مالی، شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آنهاست. بر این اساس تصمیم­ گیری­ های مدیریت اغلب بر حول سه محور زیر معطوف می­گردد:

 1. تجزیه و تحلیل و برنامه ­ریزی با هدف ایجاد تناسب در ساختار دارایی­ ها، بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام.
 2. تصمیمات سرمایه ­گذاری در مورد کاربرد و تخصیص وجوه تامین شده بین دارایی­ های فیزیکی و مالی با هدف تحصیل بازده بیشتر.
 3. تصمیمات مالی شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن.

بنابراین مدیریت مالی می ­تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند تعیین خط مشی تقسیم سود و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران و در نهایت بر ارزش شرکت اثر بگذارد (مهدی مرادزاده فرد و جواد فرامرز، 1388).
شرکت­ها هنگام نیاز به منابع مالی جدید می­توانند یا از طریق استقراض وجوه مورد نظر را به دست آورند و یا اینکه با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند. همچنین شرکت­ها هنگام تصمیم گیری برای استفاده از منابه مالی جدید باید هزینه منابع مختلف تامین مالی را مشخص کرده و آثاری را که هرکدام از این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی می­گذارد تعیین نمایند. استفاده از شیوه ­های صحیح تامین مالی برای اجرای پروژه­ های سودآور می ­تواند در جهت افزایش ثروت سهامداران شرکت نقش اساسی ایفا نماید. یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران اتخاذ می­ کنند تصمیمات مربوط به تامین مالی می­باشد. این نوع تصمیم­ گیری­ ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می­باشد. در نتیجه یک مدیر مالی می ­تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمانبندی مدت سودآوری و انتخاب شیوه مناسب تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع درونی و برونی تشکیل شده است. منابع درونی شامل جریان­های نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی­ ها و … و منابع برونی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام و … می­باشد (تقوی و همکاران، 1389، ص مقدمه).
از جنبه تئوری، تصمیم ­گیری مدیران پیرامون ساختار بهینه تامین مالی، تحت تاثیر عوامل گوناگونی همچون عوامل سیاسی، اقتصادی و مقررات قانونی قرار دارد. لذا تعیین استراتژی ساختار تامین مالی علاوه بر آنکه متاثر از برخی متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، نرخ بهره، سیاست­های اعطای تسهیلات در نظام بانکی و مالیات می­باشد، تحت تاثیر عواملی چون هزینه­ تامین مالی، ریسک مالی و تجاری شرکتها، ترکیب دارایی­ ها همراه با محدودیت­های قراردادی در جذب منابع از طریق ایجاد بدهی­ و بازنگری در قوانین بورس اوراق بهادار است.
سوال اصلی این تحقیق آن است که مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چه برآوردی برای پیش ­بینی آینده مالی آن­ها می­دهد؟

1-3-   اهمیت و ضرورت تحقیق

همگام با اهمیت انتخاب شیوه ­های مناسب تامین مالی بنگاه­های تجاری و با توجه به وجود روش­های مختلف در این زمینه و عوامل تاثیر گذار بیرونی، ضرورت پژوهشی را به منظور بررسی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­ها دوچندان می­نماید.
الف- فواید نظری:
از لحاظ نظری فواید این تحقیق به شرح ذیل می­باشد:

 1. انجام پژوهش در زمینه­ مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­ها که تا بحال تحقیقی در این خصوص در ایران صورت نپذیرفته است.
 2. انجام پژوهش در خصوص مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ب- فواید عملی:
از لحاظ عملی فواید این تحقیق به شرح ذیل می­باشد:

 1. بررسی شاخص ­های موثر بر تامین مالی شرکت­ها
 2. ارائه مدل پیشنهادی تامین مالی شرکت­ها
 3. افزایش ارزش شرکت­ها به کمک بکارگیری مدل پیشنهادی تامین مالی
 4. بهبود تامین مالی شرکت­ها و موارد دیگری از این قبیل.

1-4-   اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

طراحی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از داده ­های سال­های1389-1380

1-4-2- اهداف فرعی

 1. شناسایی رابطه­ بین تامین مالی و تسهیلات مالی دریافتی در شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380
 1. شناسایی رابطه­ بین تامین مالی و وجوه حاصل از افزایش سرمایه در شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380

1-5-   سوالات تحقیق

1-5-1- سوال اصلی

مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چه برآوردی برای پیش ­بینی آینده مالی آن­ها می­دهد؟

1-5-2- سوالات فرعی

 1. آیا بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380 رابطه وجود دارد؟
 2. آیا بین تامین مالی با وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380 رابطه وجود دارد؟

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=158197]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

Tags: