دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مهاباد

گروه علوم انسانی-گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد .M.A

گرایش: مدیریت دولتی

 

 

عنوان:

بررسی رابطه بین مدیریت جهادی و تحول نظام اداری

(مطالعه موردی: مدیران ادارات کل استان آذربایجان غربی)

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

زمستان 1393

 

 

چکیده:    

توجه به الگوهای بومی در دستیابی به اهداف فردی و سازمانی می تواند شرایط را متحول سازد. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (مدیریت جهادی) به عنوان یک سبک رهبری، راهبردی کاربردی در دستیابی به یک سازمان پویا خواهد بود. البته باید توجه داشت که وجود زیرساخت ها می تواند هر سازمان و مدیریتی را در این شرایط قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت جهادی و تحول نظام اداری می باشد که در شرایط متغیر امروزی ضروری به نظر می آید. این پژوهش توصیفی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل مدیران ادارات کل استان آذربایجان غربی که 83 نفر بوده اند می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 816/0 استفاده شده است که نشان پایایی ابزار اندازه گیری می باشد که نرمال بودن داده ها نیز پس از جمع­آوری آنها و انجام آزمون کلموگرف- اسمرینف مشخص شده است. نتایج تحلیل ها نشان داده که مدیریت جهادی بر تحول نظام اداری در ادارات کل استان آذربایجان غربی اثر می گذارد. همچنین متغیر فرعی مسئولیت پذیری که از ابعاد مدیریت جهادی در این پژوهش بوده است بیشترین تأثیر را بر روی متغیر وابسته تحقیق داشته است. البته باید ذکر نمود که ابعاد فرعی مورد بررسی برای متغیر مستقل همگی دارای ارتباطات مستقیم و بالایی با تحول نظام اداری بوده اند.

 

کلید واژه ها: مدیریت جهادی- تحول نظام اداری- ادارات کل استان آذربایجان غربی

فهرست مطالب

        عنوان                                                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 ضرورت‌های خاص انجام تحقیق.. 5

1-4 سوالات… 6

1-4-1 سوال آغازین.. 6

1-4-2 سوالات فرعی.. 6

1-5 اهداف تحقیق.. 6

1-5-1 هدف اصلی.. 6

1-5-2 اهداف فرعی.. 6

1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 7

1-6-1 فرضیه اصلی:(فرضیه‌ی محوری) 7

1-6-2 فرضیات فرعی.. 7

1-7 تعریف متغیرها 7

1-7-1 تعریف مفهومی متغیرها 7

1-7-1-1 مدیریت جهادی.. 7

1-7-1-2 تحول نظام اداری.. 8

1-7-2 تعریف عملیاتی متغیرها 8

1-7-2-1 مدیریت جهادی.. 8

1-7-2-2 تحول نظام اداری.. 8

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه. 11

بخش اول: مدیریت جهادی.. 11

2-2 مفهوم فرهنگ جهادی.. 11

2-3  تعاریف فرهنگ جهادی.. 12

2-4  پیدایش و شکل گیری فرهنگ جهادی (خاستگاه فرهنگ جهادی) 15

2-5  شاخصه های فرهنگ جهادی.. 17

2-5-1 دین مداری.. 17

2-5-2 ولایت محوری.. 19

2-5-3 انعطاف پذیری.. 19

2-5-4 پویایی.. 19

2-5-5 خود باوری.. 20

2-5-6 مردم گرایی.. 20

2-5-7 نهادینه کردن اخلاق و ارزش های دینی در محیط کار. 21

2-5-8 نوآوری.. 21

2-6 مدیریت جهادی و مفاهیم آن. 23

2-7 چگونگی پرورش مدیر جهادی.. 25

2-8 آگاهی های بایسته در مدیریت جهادی.. 27

2-9 اصول و قواعد مدیریت جهادی.. 27

2-9-1 اصول ایجابی.. 27

2-9-2 اصول امتناعی.. 28

2-10 ویژگیهای مدیریت جهادی.. 29

2-11 شاخص ها و مؤلفه های مدیریت جهادی.. 30

2-12 تعریف مدیریت جهادی.. 34

2-12-1 مؤلفه های فرهنگ جهادی و مدیریت جهادی.. 35

2-12-1-1 احساس مسئولیت… 35

2-12-1-2 رعایت تقوا 35

2-12-1-3 فرهنگ کار. 36

2-12-1-4 وجدان کاری.. 36

2-12-1-5 جهاد کاری.. 36

2-12-2 برخی دیگر از مؤلفه ها و ویژگی های مدیریت جهادی.. 37

2-12-3 ویژگی ها و آسیب های مدیریت جهادی.. 37

2-13 مفهوم شناسی مدیریت جهادی.. 40

2-14 ویژگی های مدیریت جهادی در تحقق اقتصاد مقاومتی.. 41

2-14-1 تخصص، علم و درایت… 42

2-14-2 انعطاف پذیری و سرعت عمل.. 42

2-14-3 ابتکار عمل و خلاقیت… 42

2-14-4 پرهیز از فساد و مراقبت از انحراف… 42

2-14-5 توجه به کیفیت و قانونمندی.. 42

2-15 احساس مسئولیت… 43

2-15-1 آگاهی بخشی در خصوص مسئولیت پذیری.. 43

2-16 مسئولیت پذیری اجتماعی.. 44

2-17 ریشه های مسئولیت پذیری.. 48

2-17-1 عادت… 48

2-17-2 عاطفه و احساس… 50

2-17-3 منافع. 51

2-17-4 مقبولیت… 51

2-18 مزایای هویت سازمانی.. 52

2-19 راه های تقویت خودباوری.. 52

2-19-1 خود باوری در پرتو خداباوری.. 53

2-19-2 دوری از سستی و تنبلی، بی حوصلگی و سهل انگاری در کارها 54

2-20 مراحل رشد خود باوری.. 54

2-21 هفت اصل خودباوری.. 57

2-21-1 احترام (Respect) 58

2-21-2 مسئولیت و اختیار. 58

2-21-3 خطرپذیری.. 59

2-21-4 قدرشناسی و پاداش… 59

2-21-5 مناسبات… 60

2-21-6 نمادسازی.. 61

2-21-7 نوسازی.. 61

2-22 عدم خود باوری به عنوان مانعی بر سر راه اشتغال زنان. 62

2-23 عدالت… 63

2-23-1 عدالت توزیعی.. 64

2-23-2 عدالت رویه ای.. 65

2-23-3 عدالت مراوده ای.. 65

2-23-4 عدالت اطلاعاتی.. 65

2-24 فرهنگ کار. 66

2-25 وجدان کاری.. 70

2-26 تعریف وجدان کاری.. 71

2-27 معنای سبک زندگی.. 72

بخش دوم: تحول نظام اداری.. 74

2-28 تعریف تحول اداری.. 74

2-29 هدف از تحول اداری.. 75

2-30 ضرورت تحول در نظام اداری.. 75

2-31 تاریخچه‌ شکل‌گیری تحول در نظام اداری.. 76

2-32 هدف‌های تحول در نظام اداری.. 76

2-33 محورهای تحول در نظام اداری.. 77

2-34 خصوصی‌سازی و تحول اداری.. 79

2-35 ترسیم خطوط و مراحل تحول نظام اداری.. 81

2-35-1 استقرار عدالت اداری.. 82

2-35-1-1 دوری کردن از خودرأیی.. 82

2-35-1-2 عدم تبعیض و رعایت مساوات بین اعضاء جامعه اداری.. 82

2-35-1-3 جایگزینی ضوابط بجای روابط.. 83

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه. 85

3-2 روش تحقیق.. 86

3-2-1 مراحل پی‌گیری شده در اجرای تحقیق.. 86

3-3 جامعه آماری تحقیق.. 86

3-3-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 87

3-3-2 قلمرو مکانی تحقیق.. 87

3-3-3 قلمرو زمانی.. 87

3-4 نمونه آماری و تعیین حجم نمونه. 87

3-5 ابزارهای جمع آوری داده های تحقیق.. 88

3-5-1 مصاحبه. 88

3-5-2 پرسش نامه. 88

35-2-1 معرفی پرسش نامه. 89

3-5-2-2 چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه. 90

3-6 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق.. 92

3-6-1 روایی ابزار اندازه گیری تحقیق.. 92

3-6-2 پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق.. 92

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه. 95

4-2 یافته های توصیفی و تحلیل آماری متغیرهای پژوهش…. 95

4-3 توصیف نمونه آماری.. 96

4-3-1 توزیع فراوانی جنسیت… 96

4-3-2 توزیع فراوانی سن.. 97

4-3-3 توزیع فراوانی میزان تحصیلات کارکنان. 98

4-3-4 توزیع فراوانی میزان سابقه خدمت کارکنان. 99

4-3-5 یافته های توصیفی متغیر های مدیریت جهادی و بهبود مدیریت منابع انسانی.. 100

4-4 آزمون اسمیرنف کولموگروف… 100

4-5 آزمون فرضیه های تحقیق.. 101

4-5-1 فرضیه اصلی اول تحقیق.. 101

4-5-2 آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق.. 101

4-5-3 آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق.. 102

4-5-4 آزمون فرضیه فرعی سوم تحقیق.. 103

4-5-5 آزمون فرضیه فرعی چهارم تحقیق.. 103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 106

5-2 بحث در نتایج توصیفی داده‌های پژوهش با توجه به فرضیات و آزمون آماری.. 106

5-3 تفسیر یافته‌های پژوهش…. 107

5-4 محدودیت های تحقیق.. 107

5-5 پیشنهادات… 108

5-5-1 پیشنهادهای اجرایی.. 108

5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی.. 108

منابع. 105

پیوست ها 105

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                            صفحه

جدول (2-1): مؤلفه های اساسی فرهنگ کار و توصیف آنها …… 71

جدول (3-1): مزایای تکمیل پرسش نامه به دست مصاحبه گویا پاسخ دهنده ……………………….. 89

جدول (3-2): مقیاس لیکرت پرسش نامه ……………………….. 90

جدول (3-3): مقدار آلفای کرونباخ با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS …………………………….. 93

جدول (4-1): توزیع فراوانی ودرصد پاسخ های نمونه آماری به سوال جنسیت ……………………. 96

جدول (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سوال سن ………………………….. 97

جدول (4-3): توزیع فراوانی ودرصد پاسخ های نمونه آماری به سوال تحصیلات (کارکنان) …… 98

جدول (4-4): توزیع فراوانی ودرصد پاسخ های نمونه آماری به سوال سابقه خدمت …………….. 99

جدول (4-5): یافته های توصیفی متغیرهای مدیریت جهادی و بهبود مدیریت منابع انسانی ………… 100

جدول (4-6): آزمون اسمیرنف کولموگروف ……………………. 100

جدول (4-7): آزمون تحلیل همبستگی برای فرضیه یک اصلی  تحقیق …………………………….. 101

جدول (4-8): آزمون تحلیل همبستگی برای فرضیه فرعی اول تحقیق …………………………….. 102

جدول (4-9): آزمون تحلیل همبستگی برای فرضیه فرعی دوم  تحقیق …………………………….. 102

جدول (4-10): آزمون تحلیل همبستگی برای فرضیه فرعی سوم تحقیق …………………………….. 103

جدول (4-11): آزمون تحلیل همبستگی برای فرضیه فرعی سوم تحقیق …………………………….. 104

جدول (5-1): فرضیات و آزمون آماری …………………………….. 106

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                            صفحه

نمودار (4-1): درصد پاسخ های نمونه آماری به سوال جنسیت . 96

نمودار (4-2): درصد پاسخ های نمونه آماری به سوال سن …….. 97

نمودار (4-3): درصد پاسخ های نمونه آماری به سوال تحصیلات ………………………………………… 98

نمودار (4-4): درصد پاسخ های نمونه آماری به سوال سابقه خدمت ……………………………… 99

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                            صفحه

شکل (1-1): مدل مفهومی تحقیق ………………………………………….. 9

شکل (1-2): مدل عملیاتی تحقیق ………………………………………….. 9

 

1-1 مقدمه

نگاه و نگرش کلان حاکم بر قانون اساسی کشور نشان از اهمیت، حساسیت و کار ویژه محوری نظام اداری و ساختار سازمانی در ایجاد انگیزه، تحرک، پویایی و نهایتاً زمینه سازی برای تحقق اهداف و منویات بنیان گذاران نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد. البته بیان این نکته ضرورت دارد که واکاوی، کارشناسی و بررسی های صورت گرفته از سوی بسیاری از کارشناشان امور اداری و استخدامی در این سال ها (که با مطالعه، بررسی و تدقیق در روندهای اداری کشور در این سه دهه صورت گرفته) مشخص می نماید که ساختار اداری باقیمانده از رژیم سابق با ویژگی هایی همچون وابستگی درباری، استقرار فرهنگ تملق گرایی، فقدان ماهیت کارشناسانه و عدم تعهد محوری، به هیچ عنوان نمی توانست خویش را با شرایط جدید، اهداف و آرمان های مردمی و انقلابی در نظام سیاسی جدید منطبق سازد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان معمار تمدن نوین ایران اسلامی باتوجه به اشراف کامل و جامعی که بر اولویت ها، ضرورت ها و شرایط درونی و بیرونی کشورمان دارند، با درکی آینده نگرانه و راهبردی به طراحی و ابلاغ برنامه ای جامع پرداخته که بواقع می تواند راهنما و نقشه راهی اصولی برای حرکت خردمندانه دولت و مردم در دهه عدل و پیشرفت باشد.

بر همین اساس مقام معظم رهبری ضمن اینکه اصلاح و تحول نظام اداری را در شرایط فعلی و حتی برای آینده نظام اسلامی ضروری دانسته اند، راهکار جامع خویش را در عزم ملی دولت و مردم برای تحقق اقتصاد مقاومتی در قالب مدیریتی جهادی و عالمانه به عموم ملت و مسئولان عالی نظام عرضه نمودند. از این­رو ایشان، اصلاح نظام اداری و تحول ساختاری در آن را در بهره مندی و بکارگیری شایسته از راهکارها و اقداماتی دانسته اند که ضمن بهره مندی از مبانی مدیریت اسلامی، می بایست در مراحل تدوین و اجرای بهینه طرح تحول ساختار اداری کشور مورد توجه ویژه و استفاده واقع شود.

در پژوهش حاضر که به صورت علمی درصدد بررسی رابطه ی بین مدیریت جهادی و تحول نظام اداری در بین مدیران ادارات کل استان آذربایجان غربی می باشد، هدف ایجاد رویکردی جدید به مدیریت جهادی و اثرات آن بر روی نظام اداری از لحاظ ساختاری خواهد بود.

1-2 بیان مسئله

در واقع مدیریت جهادی به تاسی از آموزه های اسلامی ضمن دعوت به ایثار، ارزش دادن به از خود­گذشتگی و یا تشویق به همکاری و تعاون بر مبنای تقوی که در متون مختلف اسلامی از جمله قرآن کریم ذکر گردیده است، در نیروهای جهادی مؤمن انگیزه لازم را ایجاد کرد (موهبتی و همکاران، 1391). مدیریت جهادی معتقد است که انگیزش بر اساس دیدگاه تکلیف گرایانه و وظیفه ای تعهد بالا و عملکرد بالا، مهمترین و با عظمت ترین و شریف ترین هدف ها و انگیزش ها می باشد و دلیل آن این است که تفکر از منفعت گرایی و استفاده جبری از محیط و اجتماع و خودخواهی و خودنمایی خبری نیست. در واقع محوریت اصلی در مدیریت جهادی را سرمایه اجتماعی تشکیل می دهد، البته باید به این نکته نیز توجه شود که هدف از بحث در رابطه با مدیریت جهادی، توسعه، بهبود سازمانی و در نهایت تحول سازمانی می باشد. مرتضوی و همکاران (1388)، بر اساس نمرات به دست آمده از متغیرهای یازده گانه فرهنگی بین سال های 1372 تا 1380 آنها را به قرار زیر رتبه بندی کرده اند:

هویت جهادی، سیستم تشویقی در سازمان، نظام ارزشی مورد قبول، انسجام گروهی، الگوی ارتباطی در سازمان، تحمل، اختلاف سلیقه، ابتکار، هدایت و سرپرستی، خطرپذیری، کنترل، حمایت مدیریتی.

این مؤلفه ها به صورت مستقیم بر عملکرد و بهبود سازمانی مؤثر بوده و در نهایت باعث تحول سازمانی خواهند شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین مدیریت جهادی و تحول سازمانی در ادارات کل استان آذربایجان غربی می باشد. رابطه ای که بین مدیریت جهادی و تحول سازمانی نمی تواند وجود داشته باشد از موضوعاتی است که به صورت جدی و علمی مورد بررسی واقع نشده است، لذا مهمترین هدف در این پژوهش تمرکز بر مدیریت جهادی در جهت سوق به تحول سازمانی می باشد. شاید مهمترین مسئله ای که در رابطه با ادارات دولتی مدنظر محقق می باشد، عدم توجه به توسعه، بهبود و تحول سازمانی است. چرا که در سازمان هایی که به صورت دولتی اداره می شوند به دلیل حمایت دولتی، ساز و کارهای مناسبی جهت توسعه عملکرد و سلامت نظام اداری وجود ندارد و هدف از انجام امور محوله به صورت روزمره می باشد. در این پژوهش جهت بررسی رابطه ی بین مدیریت جهادی و تحول سازمانی، برای مدیریت جهادی از ابعاد:

احساس مسئولیت

خودباوری

فرهنگ کار

وجدان کاری

استفاده خواهد شد. البته باید ذکر کرد که در این پژوهش به راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ و مدیریت جهادی جهت دستیابی به تحول سازمانی از دیدگاه امام خمینی نیز با عناوین زیر استفاده خواهیم کرد:

توجه به خدا در همه امور

خودسازی

زنده نگه داشتن روحیه خدمتگذاری و عشق خدمت به مردم

جلوگیری از فساد و انحراف در انجام وظایف

عدم انجام کارهای خلاف مصلحت نظام اسلامی

عدم دخالت در امور دیگران

زنده نگه داشتن روحیه ایثار، گذشت و شهادت

توجه بیشتر در خدمت به محرومین و تلاش در جهت محرومیت زدایی و فقرزدایی

توجه به رسالت اصلی و تاریخی جهاد

توجه به اصل وحدت، همدلی و همکاری

اخلاص در انجام وظایف و کارهای جهادی به عنوان یک تکلیف الهی

1-3 ضرورت‌های خاص انجام تحقیق

مسلماً یک مدیر جهادِی موفق یک مدیر موفق از دیدگاه اسلام نیز هست. از این رو بسیاری از ویژگی­های مدیر جهادی همان ویژگی های یک مدیر کارآمد از نگاه اسلامی است. ویژگی هایی نظیر مشورت پذیری٬ تقوی٬ امانت داری٬ حسن خلق٬ عدم اسراف٬ صیانت نفس٬ شجاعت و قاطعیت و… اما بعضی ویژگی­ها در مدیران جهادی منحصر شاخص تر هستند. بسیاری از این ویژگی ها برگرفته از تجربیات و موفقیت های هشت سال دفاع مقدس هستند (خزایی، 1391) چندی از این ویژگی ها به شرح زیر می­باشند:

پارادایم شکنی: مدیر جهادی در قالب های موجود نمی گنجد و با تکیه بر آرمان ها و با در نظر گرفتن واقعیات، سعی در خلق قالب های جدید دارد.

خطر پذیری و ریسک پذیری بالا

خود باوری بر پایه آرمان ها و ارزش ها

کار خستگی ناپذیر: مدیر جهادی از مشقت و خستگی فراوان در راه رسیدن به هدف باکی ندارد و از آن استقبال هم می کند.

با توجه به شرایط فعلی در سازمان های دولتی و تاکید آن در اسناد بالا دستی نظام برای تحول، مدیریت جهادی همچون اهرمی می تواند وضعیت ها را برای بهینه سازی فراهم نماید.

1-4 سوالات

1-4-1 سوال آغازین

چه رابطه ای بین مدیریت جهادی و تحول نظام اداری در بین مدیران ادارات کل استان آذربایجان غربی وجود دارد.

1-4-2 سوالات فرعی

چه رابطه ای بین احساس مسئولیت و تحول نظام اداری وجود دارد؟

چه رابطه ای بین خودباوری و تحول نظام اداری وجود دارد؟

چه رابطه ای بین فرهنگ کار و تحول نظام اداری وجود دارد؟

چه رابطه ای بین وجدان کاری و تحول نظام اداری وجود دارد؟

1-5 اهداف تحقیق

1-5-1 هدف اصلی

بررسی رابطه ی بین مدیریت جهادی و تحول نظام اداری در بین مدیران ادارت کل استان آذربایجان غربی.

1-5-2 اهداف فرعی

بررسی رابطه ی بین احساس مسئولیت و تحول نظام اداری.

بررسی رابطه ی بین خود باوری و تحول نظام اداری.

بررسی رابطه ی بین فرهنگ کار و تحول نظام اداری.

بررسی رابطه ی بین وجدان کاری و تحول نظام اداری.

1-6 فرضیه‌های تحقیق

1-6-1 فرضیه اصلی:(فرضیه‌ی محوری)

بین مدیریت جهادی و تحول نظام اداری در بین مدیران ادارات کل استان آذربایجان غربی ارتباط معناداری وجود دارد.

1-6-2 فرضیات فرعی

بین احساس مسئولیت و تحول نظام اداری رابطه ی معناداری وجود دارد.

بین خودباوری و تحول نظام اداری رابطه ی معناداری وجود دارد.

بین فرهنگ کار و تحول نظام اداری رابطه ی معناداری وجود دارد.

بین وجدان کاری و تحول نظام اداری رابطه ی معناداری وجود دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 132

قیمت :  40 هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

 [add_to_cart id=159204]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com