متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی

گرایش :منابع انسانی

عنوان : بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس ( مدارس متوسطه غرب استان گیلان )

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت
دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت دولتی              گرایش:  منابع انسانی

عنوان :

بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس
( مدارس متوسطه غرب استان گیلان )

استاد راهنما :
دکتر حسین گنجی نیا

بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات تحقیق.. 3

1-1) مقدمه. 4

1-2) بیان مسئله. 5

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق.. 9

1-4) اهداف تحقیق.. 10

1-5) چارچوب نظری تحقیق.. 10

1-6) فرضیه‌های تحقیق.. 13

1-7)تعریف نظری (مفهومی ) و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق: 13

1-7-1) متغیرهای مستقل.. 13

1-7-1-1 )تعریف نظری ومفهومی : 13

1-7-1-2)تعریف عملیاتی متغیر مستقل (سبكهای رهبری): 15

1-7-2) متغیر وابسته (عملكرد) 15

1-7-2-1)تعریف نظری ومفهومی : 15

1-7-2-2) تعریف عملیاتی متغیر وابسته عملكرد : 16

1-8) قلمرو تحقیق: 17

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق.. 18

2-1) رهبری سازمانی : 19

2-1-1) نظریه های هدایت و رهبری: 20

2-1-1-1) نظریه های خصوصیات فردی رهبری: 20

2-1-1-2) نظریه های رفتاری رهبری: 20

2-1-1-3) نظریه موقعیتی و اقتضایی: 21

2-1-1-4)نظریه مسیر – هدف: 21

2-1-1-5) نظریه دوره زندگی(بلانچارد): 22

2-1-1-6) نظریه های انگیزش: انگیزش: 22

2-1-1-7) نظریه محتوایی: 22

2-1-1-8) نظریه های فرایندی: 23

2-2)تعاریف دیگر از سبک رهبری : 24

2-2-1)مقایسه رهبری خدمتگزار و رهبری تحول‌گرا 27

2-2-2) مدلهای رهبری.. 29

2-2-3)  سبك رهبری leadership style: 31

2-2-4)انواع سبك رهبری.. 32

2-2-5)چهار سبك رهبری (مدل هرسی و بلانچارد) 33

2-2-6)فرق میان رهبر و مدیر (رئیس) 33

2-1-6-1 ) تفاوتها وتشبهات : 34

2-1-7)مدل رهبری وضعیتی(رهبری موقعیتی): 36

2-1-7-1) محتوی اصلی نظریه : 36

2-1-7-2) محدودیت نظریه رهبری وضعیتی.. 39

2-2) اهمیت رهبری: 40

2-3) خلاصه ای از تئوری های  رهبری  : 44

2-3-1) شبکه مدیریت: 44

2-3-2)نظریه ی اقتضائی: (فیدلر) 46

2-4)مقایسه رهبری از دیدگاه دانشمندان غربی و امام علی(ع) : 48

2-4-1)مقایسه رهبری از دیدگاه های متفاوت: 49

2-4-2)  رهبری از دیدگاه امام علی(ع) : 49

2-5) بخش دوم: عملکرد. 50

2-5-1) مقدمه : 50

2-5-2) تعریف عملکردperformance)) 50

2-5-3) عوامل مؤثر بر عملكرد: 52

2-5-4) مدیریت عملكرد: 54

2-5-5)تعریف مدیریت عملکرد. 54

2-5-6)پیوند استراتژیک اهداف و عملكرد سازمانی با اهداف و عملكرد فردی.. 56

2-6)تعریف ارزیابی.. 57

2-7)ارزیابی عملکرد. 57

2-8)دلایل استفاده از ارزیابی عملکرد. 59

2-9)دلایل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزیابی عملکرد. 60

2-10)معیار های ارزیابی عملکرد. 61

2-11)چه كسانی ارزیابی می‌كنند؟. 62

2-12)ارتباط بین ارزیابی عملکرد، ارزشیابی شغل، میزان حقوق و مزایا 64

2-13)روش های مختلف ارزیابی عملکرد. 65

2-14)هدف نهایی از ارزیابی عملکرد. 69

2-15)مدیریت منابع انسانی و عملکرد کارکنان. 70

2-16)عملکرد کارکنان  وارزیابی آن : 71

2-16-1) حفظ جایگاه کارکنان و عملکرد آنها: 71

2-16-2) تشویق و عملکرد کارکنان: 73

2-16-3) بهبود عملکرد کارکنان: 74

2-17)کارکنان آموزش و پرورش و عملکرد: 78

2-18) تغییر در عملکرد کارکنان. 79

2-19)تغییر عملکرد ضعیف کارکنان: 80

2-19-1) دلایل تغییر: بعضی تحولات سازمانی ناشی از تصمیمات مدیران عالی سازمان است. 80

2-19-2) درک ماهیت تغییر: 81

2-19-3) موانع تغییر عملکرد: 82

2-20) مؤلفه های مدیریت عملکرد : 83

2-20-1) مدیریت عملکرد بعنوان یک سیستم تجاری : 84

2-20-2) مدیریت عملکرد بعنوان یک فرهنگ وسبک رهبری : 84

2-20-3) مدیریت عملکرد بعنوان بخشی از پیمان  روانشناختی : 85

2-20-4) مدیریت عملکرد بعنوان بازخورد شخصی و فرایند یادگیری : 85

2-21)کلی نگری در مدیریت عملكرد: 85

2-22) مدل Achieve  در عملکرد: 87

فصــل سوم: روش اجرای تحقیق.. 89

3-1) مقدمه. 90

3-2) روش اجرای تحقیق: 90

3-3) جامعه و نمونه آماری.. 91

3-4) ابزار و روش جمع آوری اطلاعات… 93

3- 4-1) روائی.. 94

3- 4-2) پایائی.. 94

3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات… 96

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات… 97

4-1)مقدمه: 98

4-2) توصیف متغیر های تحقیق.. 98

4-2-1وضعیت سکونت پاسخگویان. 98

4-2-2جنسیت پاسخگویان. 99

4-2-3)گروه سنی پاسخگویان. 100

4-2-4) سطح تحصیلات پاسخگویان. 101

4-2-5) وضعیت تاهل  پاسخگویان. 102

4-2-6 ) سابقه کاری پاسخگویان. 103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 107

5-1)نتیجه گیری.. 108

5-1-1) نتایج توصیفی.. 108

5-1-2) نتایج استنباطی : 109

5-2) پیشنهادات پژوهش: 110

5-3) محدودیت های تحقیق: 111

منابع و مآخذ. 112

ضمائم و پیوست ها 118

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول2-1): تفاوتهای مدیر با رهبر. 35

جدول2-2)جدول امتیاز دهی به روش امتیاز بندی در ارزیابی عملکرد کارکنان. 65

جدول 2-3 )جدول تعیین سطح کارکنان در روش رتبه بندی غیر مستقیم ارزیابی عملکرد کارکنان.. 66

جدول 3-1) نام شهرستانهای غرب استان گیلان.. 92

جدول3-2) آلفای متغیرهای مستقل و وابسته. 95

جدول4-1) فروانی مربوط به وضعیت سکونت پاسخگویان.. 98

جدول 4-2)فروانی مربوط به جنسیت پاسخگویان.. 99

جدول 4-3) فروانی مربوط به سن پاسخگویان.. 100

جدول4-4 )فروانی مربوط به سطح تحصیلات  پاسخگویان.. 101

جدول4-5) فروانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخگویان.. 102

جدول 4-6) فروانی مربوط به سابقه كاری پاسخگویان.. 103

جدول 4-7)آزمون همبستگی پیرسن مربوط به سبک رهبری و عملکرد مدیران.. 104

جدول4-8) مقایسه میانگین مربوط به سبک رهبری استبدادی/دموکراتیک و عملکرد مدیران.. 105

جدول4-9)مقایسه میانگین مربوط به سبک رهبری مشارکتی/غیر مشارکتی و عملکرد مدیران.. 106

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                             صفحه

نمودار 4-1) وضعیت سکونت پاسخگویان. 98

نمودار4-2 )جنسیت پاسخگویان. 99

نمودار4-3) سن  پاسخگویان. 100

نمودار4-4) سطح تحصیلات  پاسخگویان. 101

نمودار4-5 ) وضعیت تاهل پاسخگویان. 102

نمودار 4-6) سابقه كاری پاسخگویان. 103

 

چکیده

مدیریت ، رهبری و چگونگی کارایی و عملکرد مدیران از جمله عوامل موفقیت سازمانها محسوب  می شود . سبک مورد قبول مدیران در کارایی ، عملکرد و اثر بخشی سازمانها تاثیر مستقیم دارد .

درجامعه مدیران فراوانی وجود دارند ، لیکن آنچه مهم است وجود افرادی است که آماده پذیرش نقشهای علمی در جامعه باشند و کار خود را با عملکرد بهتر و سبک موثر که مناسب با اوضاع و شرایط خاص سازمان خود باشد ارائه نمایند .

البته باید اذعان نمود که بین مدیریت و رهبری تفاوت وجود دارد . یکی از صاحب نظران مدیریت به نام زالزنیک[1] معتقد است که تفاوتها در طرز تلقی ها نسبت به اهداف مفهوم کار به روابط بین دیگران ، خود اداراکی [2]و توسعه می باشد .  مدیران به پذیرش طرز تلقی غیر شخصی یا انفعالی و رهبران بیشتر تمایل به نگرش شخصی نسبت به اهداف دارند. (مولینز،1991،ص 119) .

هدف اساسی این پژوهش کشف رابطه بین سبک رهبری و عملکرد مدیران مدارس متوسطه غرب استان گیلان می باشد .

روش اجرا در این تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی است.مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های یک موقعیت صورت می گیرد. از این رو هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن.

(خاکی، 1382، ص 123)

ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو نوع پرسشنامه ی استاندارد که یکی برای نوع سبک رهبری و پرسشنامه دوم به سنجش شاخص های عملکرد مدیران پرداخته است.

اعتبار پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردیده است که برای پرسشنامه سبک رهبری 81.1% وبرای پرسشنامه عملکرد 97.2% می باشد .

برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نیز از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است . در سطح توصیفی از مشخصه های آماری نظیر فراوانی ، درصد میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسن و جداول مقایسه میانگین ها و با بهره گیری از نرم افزار  Spss استفاده شده است . تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی  بوده واز نظر هدف كاربردی بوده ودارای یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:

بین سبک رهبری و عملکرد مدیران  مدارس متوسطه رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

1- بین سبک رهبری استبدادی/ غیردموکراتیک و عملکرد مدیران مدارس متوسطه غرب گیلان رابطه معنادار وجود دارد.

2- بین سبک رهبری مشارکتی/ غیرمشارکتی  و عملکرد مدیران مدارس متوسطه غرب گیلان رابطه معنا دار وجود دارد .

جامعه آماری تحقیق كلیه مدیران مرد وزن شاغل در مدارس متوسطه مناطق آموزش وپرورش  غرب استان  گیلان وروش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس می باشد . برای گرد آوری داده ها از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است جهت آزمون فرضیه ها نیز از آزمون همبستگی پیرسن و جداول مقایسه میانگین ها  استفاده شده است .

واژگان كلیدی: سبک های رهبری  ، عملکرد

 

1 Zaleznix

2 Self-Perleption

تعداد صفحه : 144

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=152165]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

Tags: